«حق حیات» در ادیان توحیدی
1. «حق حیات» در ادیان توحیدی

محمدرضا احسانی مطلق؛ احمدرضا مفتاح

دوره 6، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 125-138

چکیده
  «حق حیات» به عنوان اساسی‌ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان ...  بیشتر