سنت و سنت گرایی از دیدگاه فریتیوف شوان و دکتر سید حسین نصر
1. سنت و سنت گرایی از دیدگاه فریتیوف شوان و دکتر سید حسین نصر

سید مهدی امامی جمعه؛ زهرا طالبی

دوره 3، شماره 7 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 37-56

چکیده
    سنت ­ گرایی که به عنوان جریانی معاصر در مقابل مدرنیسم قرار می‌ گیرد ، به وجود یک سنت زنده، پویا و ازلی معتقد است که هرگز از بین نمی‌رود، واحد است و در قالب ‌ها ی گوناگون متجلی می­شود. این معنای ...  بیشتر