مقاله پژوهشی
مفهوم خرد مینوی در حکمت ایران باستان (با نظر به دادستان مینوی خرد)
مفهوم خرد مینوی در حکمت ایران باستان (با نظر به دادستان مینوی خرد)

اسماعیل رادپور؛ سیده مریم اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/coth.2023.134709.1740

چکیده
  مفهوم «خرد» در متون پهلوی دارای مراتب و درجات مختلفی است، چنان که گاه سخن از خردی به میان می‌آید که اکتسابی است و نسبت به مرتبۀ فردی تعالی ندارد و گاه خردِ فطری و ذاتی در نظر است که حقایق را شهوداً ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«حرکت از چندخدایی فرهنگ جاهلی بسوی تک‌خدایی فرهنگ قرآنی» (بررسی تاریخی، زبانی و دین شناختی)
«حرکت از چندخدایی فرهنگ جاهلی بسوی تک‌خدایی فرهنگ قرآنی» (بررسی تاریخی، زبانی و دین شناختی)

مهدی مطیع؛ محسن صمدانیان؛ حسین مهدوی منش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/coth.2023.121778.1388

چکیده
  یکی از مسائل انسان ها در هر جامعه ای اعم از خرد و کلان، رشد و پویایی تحول آفرین در مسیر تعالی و پیشرفت بوده و می باشد. از این رو مطالعه و تحلیل واقعی حرکت جوامع و فرهنگ ها به همراه ریشه ها، علل و مراحل نوگرایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مولفه های اساسی مسأله "وحدت وجود" در هستی شناسی و "وحدت شهود" در معرفت شناسی از منظر خواجه عبدالله انصاری و غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی
مولفه های اساسی مسأله "وحدت وجود" در هستی شناسی و "وحدت شهود" در معرفت شناسی از منظر خواجه عبدالله انصاری و غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی

مهری مهرابی فودانی؛ سید حسین واعظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/coth.2023.133837.1714

چکیده
  هدف از مقاله حاضر جستجو پیرامون مسئله وحدت در وجود و شهود در روش سلوکی خواجه عبدالله انصاری و در آثار فلسفی- عرفانی غیاث‌الدین دشتکی و مقایسه این دو دیدگاه است.این موضوع به صراحت درآثارخواجه قابل دستیابی ...  بیشتر