دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

«حرکت از چندخدایی فرهنگ جاهلی بسوی تک‌خدایی فرهنگ قرآنی» (بررسی تاریخی، زبانی و دین شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22108/coth.2023.121778.1388

مهدی مطیع؛ محسن صمدانیان؛ حسین مهدوی منش


تاملی بر نظریه اصالتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22108/coth.2023.135635.1771

وحید باقرپور کاشانی؛ عباس جوارشکیان؛ جهانگیر مسعودی