موضوعات = تخصصی
«حرکت از چندخدایی فرهنگ جاهلی بسوی تک‌خدایی فرهنگ قرآنی» (بررسی تاریخی، زبانی و دین شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22108/coth.2023.121778.1388

مهدی مطیع؛ محسن صمدانیان؛ حسین مهدوی منش


بررسی پیوندهای آیین مهرپرستی با حکمت اشراق بر اساس آراء سهروردی بر اساس حکمت خالده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22108/coth.2024.130018.1628

مصطفی وثاقتی؛ محسن حبیبی


تحلیلی بر بعد عبادی دین از منظر کانت و علامه طباطبایی: از ادبار تا اقبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22108/coth.2024.137486.1819

فخرالسادات علوی؛ نجف یزدانی


اثبات عصمت حضرت نوح در مواجهه با فرزند خود بر اساس ظواهر آیات با نقدی بر نظریه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

10.22108/coth.2024.134823.1743

محمد دانش نهاد؛ محمدحسن وکیلی


انسان شناسی خوف از خدا مبتنی بر دیدگاه علامه طباطبایی: رویکرد روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22108/coth.2024.138860.1844

محمود خلیلیان شلمزاری


قدرت و قابلیت اهریمنان(اسوره‌ها) در مقابل انسانها در اساطیر دینی هند و ایران باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22108/coth.2024.139970.1866

حمید کاویانی پویا


اصطلاح ابداع در نگاه مقایسه ای فخر رازی و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22108/coth.2024.137633.1832

محمد بهرامی


بررسی ماهیت اورینتالیسم در نظرگاه فلسفی - تاریخی، مبتنی بر نسبت سوژه و ابژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22108/coth.2024.140309.1872

قربان علمی؛ علیرضا نهری


جایگاه اختیار در آموزه هدایت به امر امام از دیدگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22108/coth.2024.139734.1861

نجمه السادات رادفر؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


تحلیل روش‌ها و رویکردها در الهیات تطبیقی جدید

دوره 14، شماره 30، دی 1402، صفحه 1-16

10.22108/coth.2023.133297.1704

مرتضی پیروجعفری؛ وحیده فخار نوغانی؛ جهانگیر مسعودی


واکاوی گفتمانی گزاره های زندگی معنوی از منظر محمدرضا حکیمی و وین دایر

دوره 14، شماره 30، دی 1402، صفحه 17-38

10.22108/coth.2023.135602.1770

مائده خیوه؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی مطیع


تأملی بر نظریۀ اصالتین

دوره 14، شماره 30، دی 1402، صفحه 39-56

10.22108/coth.2023.135635.1771

وحید باقرپور کاشانی؛ عباس جوارشکیان؛ جهانگیر مسعودی


بررسی مقایسه ای دیدگاه احمد غزالی و ژان لوک ماریون درباره عشق

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 67-84

10.22108/coth.2023.137065.1810

زکیه بیات؛ علی سنائی؛ عظیم حمزئیان


بررسی تطبیقی آرای ابن‌عربی و عزالدین‌کاشانی در باب قُرب

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 103-120

10.22108/coth.2023.137058.1809

مهرداد محمدی؛ حیدر حسن لو؛ حسین آریان