کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
بررسی تطبیقی آرای ابن‌عربی و عزالدین‌کاشانی در باب قُرب

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 103-120

10.22108/coth.2023.137058.1809

مهرداد محمدی؛ حیدر حسن لو؛ حسین آریان


پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 139-152

10.22108/coth.2019.80240.0

مرتضی حسینی شاهرودی؛ مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ علی رضا کهنسال


جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 1-14

10.22108/coth.2018.109437.1130

آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ افلاطون صادقی؛ ناصر مومنی


وحی قرآنی و تمثیل عرفانی

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 107-122

10.22108/coth.2018.80100.0

محمد باقر تورنگ؛ احسان جندقی


نقش ابر ذهن در رمزگشایی از چند دستگاه الهیاتی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 99-110

ناصر گذشته؛ هدیه دلگیر