کلیدواژه‌ها = خدا
بررسی تطبیقی جایگاه خدا نزد ابن‌سینا و سوآرز با توجه به موضوع مابعدالطبیعه

دوره 11، شماره 24، دی 1399، صفحه 125-138

10.22108/coth.2020.124463.1437

اصغر فتحی عمادآبادی؛ علی کرباسی زاده؛ سعید بینای مطلق


جایگاه وجود در خداشناسی فرانسیسکو سوآرز

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 17-28

10.22108/coth.2019.112932.1190

مستانه کاکایی؛ حسین کلباسی اشتری


اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 1-22

10.22108/coth.2018.80269.0

زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری


روح و سرنوشت آن بعد از مرگ در آیین جینه

دوره 6، شماره 14، دی 1394، صفحه 107-124

محمد مهدی علیمردی؛ بنفشه متقی


بررسی و تطبیق مفهوم خدا و اصالت در اندیشه کرکگور و سارتر

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 91-114

امیرعباس علیزمانی؛ علیرضا فرجی