کلیدواژه‌ها = مسیحیت
گونه‌شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 155-172

10.22108/coth.2023.112253.1188

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احمدرضا مفتاح؛ سعید بینای مطلق


بررسی تطبیقی انسان‌شناسی آیت‌الله مطهری و سنت آگوستین

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 79-90

10.22108/coth.2018.80082.0

محمد علی توانا؛ سیده سکینه قربی


الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

دوره 6، شماره 14، دی 1394، صفحه 89-106

حبیب‌رضا ارزانی؛ حامد اهتمام


نگاهی به ردیه‌نویسی بر مسیحیت در حوزۀ آذربایجان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 111-126

حسن امینی فر؛ منصور معتمدی


امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 83-92

عباس دهقانی نژاد؛ محمّد سعیدی مهر


کارکردهای «الهیات» در سنّت مسیحی

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 1-18

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی