کلیدواژه‌ها = عهد جدید
بررسی و مقایسۀ امثال در قرآن کریم و عهد جدید

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 45-62

10.22108/coth.2018.104207.1060

فرشته دارابی؛ عباس اشرفی


تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 101-114

دل آرا نعمتی پیرعلی