کلیدواژه‌ها = وحی
بازپژوهی دیدگاه سنت‌گرایان و مستشرقان دربارۀ کنش و واکنش وحیانی

دوره 13، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 99-116

10.22108/coth.2022.132826.1697

زهرا روستائی؛ محمدمهدی آجیلیان مافوق


وحی قرآنی و تمثیل عرفانی

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 107-122

10.22108/coth.2018.80100.0

محمد باقر تورنگ؛ احسان جندقی


تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 101-114

دل آرا نعمتی پیرعلی