پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد
1. پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد

مرتضی حسینی شاهرودی؛ مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ علی رضا کهنسال

دوره 10، شماره 21 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 139-152

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.80240.0

چکیده
  سخنان ملاصدرا و ابن‌عربی یا برخاسته از بهر‌ۀ مشترک ایشان از آیات و روایات به‌عنوان منبع مشترک است یا بر مبنای اعتقاد ملاصدرا به اصالت وجود است که مساوق با وحدت وجود ابن‌عربی است. ملاصدرا این عقیده را ...  بیشتر
علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن
2. علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه عابدینی

دوره 9، شماره 19 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 67-78

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.105020.1076

چکیده
  غزالی و ملاصدرا ازجمله اندیشمندانی‌اند که درصدد شناخت علت مرگ برآمده‌اند و در مباحث نفس‌شناسی خود به این موضوع پرداخته‌اند. مقالۀ حاضر تلاش دارد دیدگاه این دو متفکر دربارۀ علت وقوع مرگ و مبانی نفس‌شناسانۀ ...  بیشتر
نقش هستی‌شناختی بدن در تبیین پنج مسئله از علم‌النفس صدرایی
3. نقش هستی‌شناختی بدن در تبیین پنج مسئله از علم‌النفس صدرایی

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان

دوره 9، شماره 19 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 147-160

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.105655.1086

چکیده
  در حکمت اسلامی، نفس همواره اساس و شالودۀ ساختار وجودی انسان معرفی شده و در مقابل، به بدن و نقش آن در شناخت هویت انسان، کمتر توجه شده است. این در حالی است که شناخت نفس در بیشتر زوایای معرفت‌شناختی آن، متکی ...  بیشتر
مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن
4. مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن

عباس یزدانی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 95-108

چکیده
    یکی از مباحث مهم مورد اختلاف ابن­سینا و ملاصدرا در علم النفس، مبحث تجرد خیال است. گرچه ابن­سینا در بعضی از آثار خود مانند المباحثات با تردید و تحیر، تجرّد خیال را مطرح نموده است، ولی با توجه به ...  بیشتر