کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
خلود در عذاب جهنم از منظر ابن‌قیم جوزی و علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 16، مهر 1395، صفحه 69-86

10.22108/coth.2016.20770

جنان ایزدی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ فاطمه یوسفی کزج


رؤیت خداوند از نگاه فخرالدین رازی و علّامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 127-136

10.22108/coth.2016.20764

مرتضی عرفانی؛ ابراهیم نوری؛ هانیه یعقوبی


تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 1-18

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی