کلیدواژه‌ها = فضیلت
رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی

دوره 7، شماره 16، مهر 1395، صفحه 101-114

10.22108/coth.2016.20772

علی صبری؛ محمد کاظم علوی


مبنای فلسفی تعیین ارزش‌ها از نظر سیّد محمّد حسین طباطبایی و دیوید هیوم

دوره 4، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 1-10

محمّدجواد موحدی؛ مهدی دهباشی


بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 109-130

محمد کاظم علمی سولا؛ مهین فرخ زادگان صفی آباد