کلیدواژه‌ها = اختیار
جایگاه اختیار در آموزه هدایت به امر امام از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 14، شماره 30، دی 1402، صفحه 131-146

10.22108/coth.2024.139734.1861

نجمه السادات رادفر؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 1-22

10.22108/coth.2018.80269.0

زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری


بررسی مسئله شر از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن

دوره 5، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 27-50

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ عبدالله نصری


پاسخ بوئتیوس به دشوارۀ شر

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 93-104

سحر کاوندی؛ داود قرجالو


سرگذشت انسان از اختیار تا نجات

دوره 1، شماره 3، مهر 1389، صفحه 49-68

ندا خوشقانی؛ امیر عباس علیزمانی