کلیدواژه‌ها = اسلام
گونه‌شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 155-172

10.22108/coth.2023.112253.1188

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احمدرضا مفتاح؛ سعید بینای مطلق


بررسی تطبیقی انسان‌شناسی آیت‌الله مطهری و سنت آگوستین

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 79-90

10.22108/coth.2018.80082.0

محمد علی توانا؛ سیده سکینه قربی


نظریه وحدت متعالی دین

دوره 6، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 59-72

حسینعلی ترکمانی؛ محمدرضا فریدونی؛ رضا کریمی


نگاهی به ردیه‌نویسی بر مسیحیت در حوزۀ آذربایجان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 111-126

حسن امینی فر؛ منصور معتمدی


امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 83-92

عباس دهقانی نژاد؛ محمّد سعیدی مهر


نقد و بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره ایمان و اسلام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-20

عین اله خادمی؛ عبداله علیزاده