روش‌شناسی «کلام فلسفی» در اندیشۀ ابن‌میثم بحرانی
1. روش‌شناسی «کلام فلسفی» در اندیشۀ ابن‌میثم بحرانی

مهدی گنجور

دوره 10، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 93-106

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.116709.1270

چکیده
  علم کلام از آغاز پیدایش، به لحاظ روش‌شناختی، مراحل و اطوار مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ رویکرد نقلی و اخبارگرایی، روش جدلی، عقلی، تأویل‌گروی و رویکرد کلام فلسفی از مهم‌ترین رویکردها در سیر تطور کلام ...  بیشتر