آشنایی‌زدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی
1. آشنایی‌زدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی

بهجت‌السادات حجازی؛ هادی پور شیخعلی

دوره 10، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 81-92

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.115722.1244

چکیده
  یکی از مطالب عمیق و درخور بحث و تحقیق در بسیاری از علوم انسانی، موضوع هویت است. مفهوم هویت هرچند جدید و نوظهور است، ریشه‌های آن به قرون گذشته و حتی زمان پیش از اسلام بر می‌گردد. مولانا شاعر معناگرای بزرگ ...  بیشتر