گفتگوی بین ادیان: مفاهیم، رویکردها و گونه‌شناسی
1. گفتگوی بین ادیان: مفاهیم، رویکردها و گونه‌شناسی

حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 109-126

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.111407.1159

چکیده
  در جهان معاصر به دلیل رشد و رواج فناوری‌های گوناگون، امکان ارتباطات درون و میان فرهنگی بسیار بیش از پیش شده است. افراد با ادیان و فرهنگ‌های مختلف در تلاش برای ابراز دین و فرهنگ خویش‌اند. بر همین اساس، ...  بیشتر