راهکاری برای مواجهۀ صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ
1. راهکاری برای مواجهۀ صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ

سید مرتضی طباطبایی؛ غلامحسین توکلی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 29-44

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.21669

چکیده
  در این مقاله، دو رویکرد متفاوت سیدحسین نصر و اندرو فینبرگ برای رهایی از مشکلات تکنولوژی مدرن، اجمالاً معرفی و سپس مقایسه شده است. نصر با نگاهی ذات‎گرایانه و منفی به تکنولوژی مدرن، به آسیب‎های فردی، ...  بیشتر