نسبت بین الهیات و تاریخ در آراء ولفهارت پانن برگ
1. نسبت بین الهیات و تاریخ در آراء ولفهارت پانن برگ

زینب سالاری؛ مجتبی زروانی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 33-48

چکیده
  یکی از مباحث مهم الهیات جدید مسیحی نسبت ایمان و تاریخ است. سرآغاز این بحث به نقد تاریخی کتاب مقدس باز می گردد. آنچه انگیزه پرداختن به تاریخ و نسبت آن با ایمان را ب ه وجود آورده است، ارتباط میان الوهیت (به ...  بیشتر