نویسنده = حامد نظرپور
تعداد مقالات: 3
1. رابطۀ معنویت و الاهیات از دیدگاه مک‌گراث و شهید مطهری

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 17-30

10.22108/coth.2019.111976.1173

حامد نظرپور؛ مجتبی سپاهی


2. بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-156

10.22108/coth.2016.21199

حامد نظرپور نجف آبادی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


3. بررسی مقایسه ای مفهوم ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-90

قربان علمی؛ حامد نظرپور نجف آبادی