نویسنده = احمدرضا مفتاح
گونه‌شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 155-172

10.22108/coth.2023.112253.1188

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احمدرضا مفتاح؛ سعید بینای مطلق


«حق حیات» در ادیان توحیدی

دوره 6، شماره 14، دی 1394، صفحه 125-138

محمدرضا احسانی مطلق؛ احمدرضا مفتاح


تبیین اموزه فدیه در مسیحیت و شفاعت در تشیع

دوره 5، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 143-160

احمد رضا مفتاح؛ محسن ربانی