نویسنده = امیرعباس علیزمانی
بررسی و تطبیق مفهوم خدا و اصالت در اندیشه کرکگور و سارتر

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 91-114

امیرعباس علیزمانی؛ علیرضا فرجی


سعادت و معنا در مکتب ابن عربی

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 43-56

مهدیه سادات کسایی‌زاده؛ امیرعباس علیزمانی؛ هادی وکیلی


معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 97-108

امیرعباس علیزمانی؛ مریم دریانی اصل