نویسنده = علی رضا فرهنگ قهفرخی
گونه‌شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 155-172

10.22108/coth.2023.112253.1188

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احمدرضا مفتاح؛ سعید بینای مطلق


بررسی تطبیقی تثلیث مسیحی و هندویی

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 61-76

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احسان قدرت الهی