نویسنده = جعفر شانظری
بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 1-20

فریبا اکبرزاده؛ مهدی دهباشی؛ جعفر شانظری


روش تأویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه

دوره 1، شماره 2، تیر 1389، صفحه 103-116

جعفر شانظری؛ تقی اجیه