دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1391 
2. تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا

صفحه 1-18

محمد صالح طیب نیا؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر