نویسنده = قلی ئی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی عناصر هنری داستان طوفان نوح(ع) در سورۀ هود و سِفر پیدایش

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-80

10.22108/coth.2019.117536.1292

کرم سیاوشی؛ میثم خلیلی؛ سمیرا قلی ئی