نویسنده = پور شیخعلی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی‌زدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-92

10.22108/coth.2019.115722.1244

بهجت‌السادات حجازی؛ هادی پور شیخعلی