نویسنده = اکبری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی جریان معاصر ضد تقریب فریقین در درون اهل سنت

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-180

10.22108/coth.2019.115434.1237

محمود اکبری؛ رضا شکرانی