نویسنده = محسنی راد، حسن
تعداد مقالات: 1
1. علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا دربارۀ علم خدا به ماسوا

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

10.22108/coth.2018.109238.1131

سید محمد علی دیباجی؛ حسن محسنی راد