نویسنده = رشیدی نسب، طناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای انسان‌شناسی عرفانی از منظر شیخ نجم‌الدین رازی و عزیز نسفی

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-124

10.22108/coth.2019.114457.1221

قدرت الله خیاطیان؛ طناز رشیدی نسب