نویسنده = شعاعی شهرضا، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. گفتگوی بین ادیان: مفاهیم، رویکردها و گونه‌شناسی

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-126

10.22108/coth.2018.111407.1159

حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا