نویسنده = محمودیان، سیدعبدالسلام
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی دیدگاههای تفاسیر شیعه و سنی دربارۀ معناشناسی صفات انسان در قرآن؛ مطالعۀ موردی ظلوم و جهول

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-108

10.22108/coth.2019.110707.1150

سیدعبدالسلام محمودیان؛ مرتضی قائمی؛ سیدمهدی مسبوق