نویسنده = شهبازی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی منازلِ سلوک عرفانی در تصوّف اسلامی و عرفان یهود (مرکاوا و قبّالا)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-66

10.22108/coth.2018.110209.1137

محمدرضا عابدی؛ حسین شهبازی؛ احمد فرشبافیان نیازمند؛ محمد مهدی پور