نویسنده = عابدینی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-78

10.22108/coth.2018.105020.1076

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه عابدینی