نویسنده = دارابی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسۀ امثال در قرآن کریم و عهد جدید

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-62

10.22108/coth.2018.104207.1060

فرشته دارابی؛ عباس اشرفی