نویسنده = میرزایی رشنو، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی برسُم در آثار دینی زرتشتی و نگاره های باستانی ایران

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-134

10.22108/coth.2018.102251.1035

علی اصغر میرزایی؛ محمد میرزایی رشنو