نویسنده = خیرجوی لاتی، صغری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و تحلیل روش شناسی هرمنوتیک قرآن علامه طباطبائی و دکتر نصر حامد ابوزید

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-150

10.22108/coth.2018.102242.1034

صغری خیرجوی لاتی؛ محمد مهدی علیمردی