نویسنده = سلیمانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی اوصاف الهی از نگاه ابن سینا در پاسخ به مسأله زبان دین

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-148

فاطمه سلیمانی