نویسنده = زاده محمدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. معناداری وقایع زندگی از دیدگاه قرآن و روان شناسی وحدت مدار: مبنایی برای طراحی تمرین های هنری مؤثر

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

10.22108/coth.2017.80271

علی زاده محمدی؛ افسانه ناظری؛ مهدی مطیع؛ پریسا داروئی