نویسنده = صافی اصفهانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباطات‌میان‌ادیانی (تعریف،مفاهیم،جایگاه)

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-38

حسن بشیر؛ علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد وحید صافی اصفهانی