نویسنده = احسانی مطلق، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. «حق حیات» در ادیان توحیدی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-138

محمدرضا احسانی مطلق؛ احمدرضا مفتاح