نویسنده = متقی، بنفشه
تعداد مقالات: 1
1. روح و سرنوشت آن بعد از مرگ در آیین جینه

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-124

محمد مهدی علیمردی؛ بنفشه متقی