نویسنده = جعفریان، مجید
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی فهم انتقادی از گفت‌وگوی بین ادیان در تجربه و ذهنیت ایرانی

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-58

10.22108/coth.2019.113179.1200

باقر طالبی دارابی؛ مجید جعفریان


2. دیدگاه‌های نظری به گفتگوی بینادینی در ایران

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-120

مجید جعفریان؛ محمد مسجدجامعی