نویسنده = فریدونی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نظریه وحدت متعالی دین

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-72

حسینعلی ترکمانی؛ محمدرضا فریدونی؛ رضا کریمی