نویسنده = سالاری راد، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تقریر علامه طباطبایی و آکوئیناس از برهان امکان و وجوب

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-88

معصومه سالاری راد؛ محمدحسین مهدوی نژاد