نویسنده = طبیبیان، بهناز
تعداد مقالات: 1
1. سنخیت علی و معلولی در الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 127-140

محمد مهدی مشکاتی؛ بهناز طبیبیان