نویسنده = فرجی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تطبیق جعل یا کشف معنای زندگی در اندیشه کیرکگور و سارتر

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-80

10.22108/coth.2016.20760

جعفر شانظری؛ علیرضا فرجی


2. بررسی و تطبیق مفهوم خدا و اصالت در اندیشه کرکگور و سارتر

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-114

امیرعباس علیزمانی؛ علیرضا فرجی