نویسنده = دهقانی محمود آبادی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی برهان فطرت و برهان اجماع عام در اثبات وجود خدا

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-188

حمیدرضا عبدلی مهرجردی؛ محمدحسین دهقانی محمود آبادی