نویسنده = جهان مهر، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دیدگاه تکثرگرایی دینی هیک با دیدگاه انحصارگرایی دینی پلنتینگا

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-82

عباس یزدانی؛ مهدی جهان مهر