نویسنده = قرجالو، داود
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ بوئتیوس به دشوارۀ شر

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-104

سحر کاوندی؛ داود قرجالو